Příspěvky

Semi-variabilní náklady / Semi-fixní náklady / Smíšené náklady

Semi-variabilní náklady (známé také jako semi-fixní neboli smíšené náklady) jsou náklady, které mají jak fixní, tak variabilní složku. Patří mezi ně například náklady, kter

Metody používané pro rozdělení semi-variabilních nákladů na fixní a variabilní složku

Grafická metoda Do grafu se za proběhlá období zanesou data vztahující se objemu výroby (osa x) a odpovídající výši nákladů (osa y). Spojením těchto bodů se získá průběh nákladové

Členění nákladů podle místa vzniku

Podle toho, zda náklady vznikají vně nebo uvnitř podniku se náklady člení na externí (neboli primární) a interní (neboli sekundární).    Externí (primární) náklady vznikají ze zdrojů

Relevantní náklady / Kontrolovatelné náklady

Relevantní neboli kontrolovatelné náklady jsou náklady, které mohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Při rozhodování mezi různými variantami by měly být brány v potaz pouze tyto náklady. Opake

Utopené náklady / Umrtvené náklady

Utopené či umrtvené náklady jsou typem irelevantních nákladů. Jsou to většinou fixní náklady vynaložené před zahájením výroby (např. výzkum a vývoj, studie proveditelnosti, úvodní š

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se přerušením určité činnosti (obvykle výroby) nelze vyhnout. Určitým typem nevyhnutelných nákladů jsou náklady na zastavení výroby. Opakem nevyhnutelný

Skokové neboli stupňovité náklady

Skokové neboli stupňovité náklady jsou náklady, které jsou po určitou dobu fixní, ale po dosažení určitého objemu výroby se skokově změní. Jinými slovy, v rámci různých škál objemu produkce jsou

Členění nákladů podle způsobu ocenění

  Historické náklady Standardní náklady Odhadované (předpokládané) náklady - náklady odhadnuté před zahájením provozu bez vazby na skutečné náklady; jsou tedy méně přesné než sta

Typy nákladů používaných v rozhodovacím procesu

Podle kontrolovatelnosti: kontrolovatelné (relevantní) náklady nekontrolovatelné (irelevantní) náklady – zvláštním typem jsou utopené náklady (sunk costs)   Podle možnosti nákladům předejít:

Irelevantní náklady / Nekontrolovatelné náklady

Irelevantní čili nekontrolovatelné náklady jsou náklady, které nemohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Jedná se většinou o náklady, kde je organizace na určitou dobu smluvně vázána určitou cenou - např&ia

Vyhnutelné náklady

Vyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se lze přerušením určité činnosti (obvykle výroby) vyvarovat. Opakem vyhnutelných nákladů jsou náklady nevyhnutelné.

Nákladový objekt

Nákladový objekt je položka (objekt), pro který organizace samostatně sleduje náklady. Nákladovým objektem může být nákladové středisko, kalkulační jednice, oddělení, proces, činnost atd.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace