Příspěvky

Odchylková analýza / Varianční analýza

Smyslem odchylkové analýzy je vyčíslit odchylky mezi plánovanými, predikovanými či jinak odhadovanými čísly a účetní skutečností a analyzovat tuto odchylku do většího detailu. Je to velice cenný kontrol

Ukazatele finanční analýzy – tržní hodnota a kapitálový trh

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu.    

Ukazatele finanční analýzy - ziskovost a rentabilita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů ziskovosti a rentability.    

Ukazatele finanční analýzy – finanční struktura a zadluženost

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů finanční struktury a zadluženosti.    

Rozdíl mezi pojmy likvidita, likvidnost majetku a solventnost

Existuje rozdíl mezi souvisejícími pojmy likvidita, likvidnost majetku a solventnost.   Likvidita Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek za účelem úhrady závazků na peníze, ideálně s co nejnižšími transakčn&i

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se přerušením určité činnosti (obvykle výroby) nelze vyhnout. Určitým typem nevyhnutelných nákladů jsou náklady na zastavení výroby. Opakem nevyhnutelný

Proces strategického plánování

Schéma procesu strategického plánování   Předpoklady strategického plánování Již na počátku strategického plánování musí podnik mít hotovou: analýzu vnější

Ukazatele finanční analýzy – aktivita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů aktivity.    

Ukazatele finanční analýzy – likvidita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů likvidity.    

Solventnost

Solventnost je schopnost platit včas své závazky. Jinými slovy platební schopnost. (14) Solventnost není totéž co likvidita.   Ukazatel solventnosti patří do skupin ukazatelů likvidity a finanční struktury/zadluženosti a vyjadřuje schop

Rekonciliace ukazatelů operating income, EBITDA, EBIT (PBIT), EBT (PBT), EAT (PAT), Net income a EAC na IFRS

Úvodem je nezbytné zmínit, že uvedené srovnání není oficiální, závazné a některé pojmy navíc nelze plně srovnávat (např. Operating income a EBIT/EBITDA).  Hlavním důvodem je fakt, že uveden

Účetní zisk

Účetní zisk = výnosy – explicitní náklady   Jedná se o pojem definovaný účetními standardy, pravidly či národní legislativou používaný za účelem sestavení účetní z