Rezerva na opravy hmotného majetku

Poslední aktualizace dne: 03.03.2017

Rezerva na opravy hmotného majetku je tzv. zákonnou a tedy pro účely daně z příjmu daňově uznatelnou rezervou. Může jit vytvořit vlastník nebo pachtýř obchodního závodu na opravy hmotného majetku, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je 5 a více let. Tvorba rezervy se řídí zejména zákonem o rezervách (dále jen ZoRez), který stanovuje poměrně detailní podmínky, které musí být splněny. Pokud splněny nejsou, je možné tvořit rezervu pouze účetní neboli ostatní, tj. daňově neuznatelnou.

 

NA JAKÝ MAJETEK JE MOŽNO REZERVU TVOŘIT

na hmotný majetek, jehož doba odpisování stanovená Zákonem o daních z příjmů je 5 a více let

pozor!: na majetek definováný jako hmotný majetek podle Zákona o daních z příjmů, nikoliv účetními předpisy jako Dlouhodobý hmotný majetek (mohou tu být rozdíly!)

pozor!: není tak možné tvořit na majetek, který je daňově odpisován prostřednictvím časových odpisů

 

Rezervu není možné vytvořit k majetku:

 • který je určen k likvidaci
 • u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události
 • u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok
 • k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu (§ 7 odst 3 ZoRez) - neboť se dá očekávat, že bude brzy rozprodán

 

 

CO JE MYŠLENO OPRAVOU?

Zákon o rezervách ani Zákon o daních z příjmů opravu detailně nedefinují. Dalo by se pravděpodobně vyjít z definice stanovené Vyhláškou o účetnictví v § 47 odst. 2a "Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení."

Rezervu tak není možné tvořit na technické zhodnocení (§ 7 odst 2 ZoRez), na pořízení majetku či na jeho údržbu.

Údržbu opět definuje Vyhláška v § 47 odst. 2a: "Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady."

 

 

 

REZERVU MOHOU VYTVOŘIT VÍCEMÉNĚ POUZE (dle § 7 odst 1 ZoRez)

 • osoby, které mají k hmotnému majetku vlastnické právo
 • pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, pokud jsou k opravám tohoto majetku smluvně písemně zavázáni,
 • další osoby stanovené v § 7 odst 1 ZoRez (jde ale už o specifika, která se běžného podniku netýkají)

z čehož plyne, že rezervu nemůže tvořit nájemce majetku ani uživatel finančního leasingu.

 

ZPŮSOB TVORBY A VÝŠE REZERVY

Tvoří se vždy k jednotlivému majetku určenému k opravě na základě plánu opravy, který by měl být finančně podložen (znalecký posudek, kalkulace dodavatele apod.). 

Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. (§ 7 odst 5 ZoRez) Výše je u plátců stanovena bez DPH. (§ 7 odst 11 ZoRez)

Do počtu zdaňovacích období rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se:

 • zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy
 • nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy (§ 7 odst 5 ZoRez)

Rezerva na opravy u jednotlivého hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období. (§ 7 odst 8 ZoRez)

Maximální doba tvorby rezervy činí u hmotného majetku zatříděného:

 • ve 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období
 • ve 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období
 • ve 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období
 • v 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období (§ 7 odst 9 ZoRez)

 

 

POVINNOST DEPONOVAT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA VÁZANÉM ÚČTU

Povinnost je stanovena v ZoRez § 7 odst 4: "Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena."


 

INVENTARIZACE

Rezerva podléhá (ostatně jako všechny ostatní rezervy) inventarizaci, při které se posuzuje zejména její výše a odůvodněnost. 

Zjistí-li podnik skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše v zdaňovacím období, v němž tuto skutečnost zjistí. (§ 7 odst 7 ZoRez)

Kdy se musí rezerva zrušit:

 • nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období (§ 7 odst 6 ZoRez)
 • jestliže rezerva nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se považuje termín, ve kterém se na majetku začnou fyzicky provádět práce. Provádí-li se oprava mimo provozovnu jinou osobou, je zahájením opravy převzetí věci do opravy. (§ 7 odst 6 ZoRez)
 • nedojde k uložení peněžních prostředků na samostatný bankovní účet (viz výše, § 7 odst 4 ZoRez)
 • v okamžicích vyjmenovaných v ZoRez pro veškeré zákonné rezervy 

 

 

ÚČTOVÁNÍPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace