Rezervy a jejich členění

Poslední aktualizace dne: 02.03.2017

Rezervy jsou účetním a případně i daňovým nástrojem, kterým jsou v současném období vytvářeny náklady k pokrytí budoucích závazků. Tyto závazky sice v okamžiku tvorby rezerv ještě nevznikly, ale nastaly určité skutečnosti, na jejichž základě pravděpodobně v budoucnu nastanou.

Při tvorbě rezerv je tak znám účel a je pravděpodobné, že k závazku/výdaji dojde, nicméně přesná částka a přesné období, kdy k nim dojde, obvykle známy nejsou (jde o odhady).

Jsou obvykle vytvářeny na větší výdaje v budoucnu, které by v období jejich vynaložení skokově snížili výsledek hospodaření. Rezervami si tak podnik postupně na vrub nákladů vytváří určitý zdroj na budoucí závazky. V okamžiku uskutečnění závazku se sice zaúčtuje patřičný náklad (např. na opravu), nicméně proti tomuto nákladu se ve prospěch nákladů zúčtuje rozpuštění rezerv.

Rezervy mohou být tvořeny pro určitý účel (např. rezerva na opravu hmotného majetku) nebo může jít i o rezervy obecné (např. rezerva na poskytnuté bankovní záruky).

Mohou být tvořeny v absolutní výši nebo procentem z určitého základu – to stanoví právní předpis nebo vnitropodniková směrnice.

 

 

Rezervy se v rozvaze nachází na straně pasiv, konkrétně jsou součástí cizích zdrojů. Ve výsledovce se rezervy nachází na nákladech, které se při rozpuštění poníží. Náklady jsou to nejčastěji provozní, nicméně rezervy mohou být tvořeny i ve finanční oblasti.

 

Rezervy se podle uznatelnosti pro účely výpočtu daně z příjmu dělí na:

  • zákonné (někdy nazývány i jako tzv. daňové nebo daňově uznatelné) – podle Zákona o dani z příjmů jsou jimi rezervy, které jsou tvořeny ze Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách (dále jen ZoRez) a jsou uznávány jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely výpočtu daně z příjmu
  • ostatní (někdy nazývány i jako tzv. účetní, nedaňové nebo daňově neuznatelné) - nejsou uznávány jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jejich tvorba vyplývá z vnitropodnikové směrnice.

 

Zaúčtování rezerv má v daném období tyto efekty na výsledek hospodaření:

  • snížení výsledku hospodaření daného období
  • v případě zákonných, tj. daňově uznatelných rezerv navíc i snížení výše daně z příjmu, tj. další snížení výsledku hospodaření.

→ V období čerpání rezervy bude efekt na výsledek hospodaření i daň z příjmu +/- nulový (v závislosti na kvalitě odhadu výše rezervy), neboť se „skutečné náklady vykompenzují“ rozpuštěním rezervy ve prospěch nákladů.

 

Protože rezervy jsou poměrně často tvořeny na vysoké částky a při jejich tvorbě jsou využívány odhady, jsou typickou oblastí, kde lze snadno ovlivnit výsledek hospodaření. Jsou tak jednou z oblíbených oblastí tzv. kreativního účetnictví, kterým dochází k nepředložené manipulaci s výsledky hospodaření. Zákonné rezervy také často bývají, vzhledem k složitosti souvisejících podmínek, častým předmětem doměrek daní. Proto je třeba při tvorbě/netvorbě rezerv dbát na dodržení účetní zásady opatrnosti a věrného a poctivého obrazu účetnictví a v případě zákonných, tedy daňově uznávaných rezerv, též striktně dodržovat požadavky zákona (zejména Zákona o rezervách).

 

 

Rezervy a IFRS/IAS

Rezervy jsou oblastí, ve které se často liší české účetnictví a IFRS. Rezervám věnovaný IAS 37 totiž stanovuje určité podmínky, kdy je možno účtovat o rezervě (tzv. test na rezervu). IAS 37 navíc používá další obdobný institut, tzv. podmíněné závazky, o kterých není účtováno, ale uvádí se pouze „slovně“ v příloze účetní závěrky.

Nicméně, v Zákoně o rezervách je stanoveno, že zákonné rezervy jsou daňově uznatelné i v případě, kdy je podnik povinen účtovat podle IFRS. Podnik ale musí vést evidenci těchto rezerv. (§ 3 odst 3 ZoRez) Může tedy dojít k situaci, kdy podnik o rezervách neúčtuje, ale pro účely výpočtu daně z příjmu je zohlední.

 

Z pohledu cash-flow jde o nepeněžní položku (výdaj ještě nebyl vynaložen), o kterou se při sestavení Přehledu o peněžních tocích upravuje výsledek hospodaření.

 

A jak jsou rezervy v českém účetnictví účtovány? 

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace