Rychlokurz základů podvojného účetnictví pro začátečníky online

Poslední aktualizace dne: 30.11.2016

Pokud potřebujete pochopit základy podvojného účetnictví velmi rychle, doporučujeme pochopit si nejprve účetní výkazy – rozvahu a výsledovku, dále pak způsoby vedení účtů a základní zásadu účetnictví (= podvojnost zápisů). Účetnictví je samozřejmě mnohem složitější, v tomto rychlokurzu najdete opravdové základy.

 

TAK HURÁ DO TOHO.....

 

ÚČETNÍ VÝKAZY: ucelené výstupy z účetnictví. Těmi základními jsou rozvaha a výsledovka.

 

Rozvaha: dívá se na firmu z dvou pohledů – a to z pohledu stavu aktiv (tedy majetku firmy) a z pohledu stavu pasiv (tedy zdrojů financování toho majetku) ke konci účetního období:

 • Aktiva = majetek, který firma vlastní nebo nad ním má kontrolu. Například nemovitosti, počítače, software, zboží, pohledávky vůči odběratelům, peníze na účtu. Pro lepší představu pár příkladů, co by bylo uvedeno na aktivech, pokud by se účetnictví vedlo i ve vašem osobním životě - váš dům, auto, nábytek, příbory, ručníky, obsah ledničky, peníze na běžném účtu či v hotovost v peněžence.
 • Pasiva = způsob financování firmy. Například základní kapitál (majetek vložený podnikateli při zakládání firmy), rezervní fondy či výsledek hospodaření minulých i sledovaného období. Na příkladu z osobního života by šlo uvést dluh bance či příbuznému, naspořené výdělky minulých období nebo dědictví.

Aktiva se musí rovnat pasivům!!!!

 

Obecné schéma rozvahy:

 

 

Výsledovka:  zobrazuje výnosy a náklady, a tedy výsledek hospodaření (zisk/ztrátu) za účetní období.

 • Výnosy = přínosy z ekonomických aktivit firmy, například tržby. Vztaženo na osobní život, mohly by tu být zahrnuty například příjmy ze zaměstnání či z podnikání.
 • Náklady = vstupy vynaložené za účelem dosažení výnosů – např. spotřeba materiálu při výrobě, mzdové náklady či daně. Vztaženo na osobní život, mohly by tu být zahrnuty například opravy či pojištění domu/auta/nábytku, zničení ručníků nebo konzumace věcí z ledničky.

Výnosy minus náklady = zisk / ztráta!!! Vztaženo na osobní život, rozdíl mezi tím, co vyděláte a co utratíte nebo se vám nějak znehodnotí.

Pozor, zisk/ztráta se většinou nerovná tomu, kolik Vám přibylo/ubylo peněz. O tom vypovídá cash-flow, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Rozdíl mezi příjmy a výnosy může spočívat například v rozdílu mezi okamžikem prodeje (vzniká tržba, tedy výnos, nikoliv příjem peněz) a pozdější úhradou na faktury (příjem peněz, výnos již byl zaúčtován dříve). Rozdíl mezi výdaji a náklady může spočívat například v nákupu stroje (kupujete za peníze majetek = výdaj, nikoliv náklad), ale náklady budete účtovat postupně po dobu života stroje ve formě odpisů (pouze náklad, nikoliv výdaj).

 

 

Obecné schéma výsledovky:

 

 

Účetní zápis: účetní záznam jednotlivých transakcí. V účetnictví je nezbytné dodržet pravidlo podvojnosti = každá transakce se (většinou) účtuje na stranu má  dáti nějakého účtu a na stranu dal nějakého jiného účtu. Takový zápis je možné si představit ve formě tzv. téčka (viz.níže).

Účet: základní stavební kámen účetnictví, na který jsou zaznamenávány transakce. Účet má své číslo, název a dvě strany – má dáti a dal. Má dáti a dal jsou jen názvy a nemají žádný logický význam.

 

Účet je možné zakreslit ve formě tzv. téčka:

 

 

Účty mohou být:

 • Rozvahové účty – na nich se zaznamenává počáteční stav, přírůstky, úbytky a konečný stav.
  • Aktivní účty: na má dáti se zaznamenává počáteční stav, přírůstky a konečný stav. Na dal se účtují úbytky. Konečný stav se logicky spočte jako počáteční stav + přírůstky – úbytky.
  • Pasivní účty: účtuje se reverzně k aktivním účtům.
 • Výsledkové účty – nemají počáteční ani konečné stavy, účtují se na nich tedy pouze pohyby a suma pohybů dává obrat účtu za určité období.
  • Nákladové účty: pohyby se účtují (většinou) na stranu má dáti.
  • Výnosové účty:  pohyby se účtují (většinou) na stranu dal.
 • Ostatní účty:
  • Závěrkové účty: slouží k závěrkám účtů výše
  • Podrozvahové účty: sledují evidenci majetku a závazků, které nejsou sledovány v rozvaze a jejich evidenci je nutné z nějakého důvodu vést.

 

Účetní záznamy na jednotlivých druzích účtů včetně praktických příkladů:

 

Na konci roku se:

 • Sečtou obraty nákladů a výnosů na všech výsledkových účtech a přenesou do výsledovky (resp. na účet zisku a ztráty).
 • Z výsledovky (resp. z účtu zisku a ztráty) se spočítá hospodářský výsledek, tj. zisk nebo ztráta.
 • Sečtou konečné stavy aktivních a pasivních účtů, které se převedou do rozvahy (resp. na konečný účet rozvažný).
 • Výsledek hospodaření (zisk či ztráta) se převede na pravou stranu rozvahy do vlastního kapitálu jakožto zdroj financování pro další období (pozor, nic nevypovídá o stavu peněz!).

Jako základní kontrola správnosti účtování slouží následující:

 • suma rozvahových a výsledkových účtů je rovna nule = pravidlo podvojnosti účtování
 • suma výsledkových účtů dá výsledek hospodaření, tj. zisk či ztrátu sledovaného období.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace