Směrná účtová osnova

Poslední aktualizace dne: 20.12.2016

Směrná účtová osnova představuje jakýsi seznam účtových tříd a skupin, které musí účetní jednotka z požadavku Zákona o účetnictví při účtování dodržet a na jejímž základě si každá účetní jednotka tvoří svůj vlastní účtový rozvrh (seznam všech účtů potřebných pro účtování). Existují i jiné směrné účtové osnovy než pro podnikatele – např. pro banky a finanční instituce, pojišťovny, nevýdělečné organizace aj.

 

Požadavek dodržování směrné účtové osnovy je zakotven v odst.8 § 4 ZoÚ.

Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin, případně i syntetických účtů (odst.1 § 14 ZoÚ). Ze směrné účtové osnovy účetní jednotky musí vyjít při sestavování vlastního účtového rozvrhu, v kterém uvedou veškeré účty potřebné k zaúčtování  účetních případů a k sestavení účetní závěrky. (odst.2 § 14 ZoÚ)

 

 

Obsah směrné účtové osnovy pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví je uveden ve Vyhlášce 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně v příloze č.4:

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

06 - Dlouhodobý finanční majetek

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

11 - Materiál

12 - Zásoby vlastní činnosti

13 - Zboží

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby

19 - Opravné položky k zásobám

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

21 - Peněžní prostředky v pokladně

22 - Peněžní prostředky na účtech

23 - Krátkodobé úvěry

24 - Krátkodobé finanční výpomoci

25 - Krátkodobý finanční majetek

26 - Převody mezi finančními účty

29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

32 - Závazky (krátkodobé)

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

34 - Zúčtování daní a dotací

35 - Pohledávky za společníky

36 - Závazky ke společníkům

37 - Jiné pohledávky a závazky

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy

42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

43 - Výsledek hospodaření

45 - Rezervy

46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

47 - Dlouhodobé závazky

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka

49 - Individuální podnikatel

Účtová třída 5 - Náklady

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady

53 - Daně a poplatky

54 - Jiné provozní náklady

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

56 - Finanční náklady

57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

64 - Jiné provozní výnosy

66 - Finanční výnosy

69 - Převodové účty

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

70 - Účty rozvažné

71 - Účet zisků a ztrát

75 až 79 - Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

 

Pozor – při sestavování účtového rozvrhu platí tato výjimka: účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění směrné účtové osnovy v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64. (odst.1 § 46 Vyhl.)Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace