Standardní náklady

Poslední aktualizace dne: 28.03.2016

Standardní náklady jsou jednou z bází pro ocenění nákladů v nákladovém účetnictví, která spočívá ve stanovení standardů (norem) pro jednotkové náklady a vyrobené množství. Standardní náklady jsou odhadovány ještě předtím, než začne výroba a jako takové jsou alternativní metodou k historickému nákladovému účetnictví.

 

Standardní náklady jsou nejvíce použitelné ve výrobě, která je standardizovaná a masová, nebo se pravidelně opakuje.

Standardní náklady mohou sloužit jako důležitý vstup při tvorbě rozpočtu a mohou být použity při tvorbě různých druhů kalkulací (plných nákladů, variabilních nákladů, přímých mzdových atd.).  

 

Základní kroky při tvorbě standardních nákladů:

 • Výběr standardu (viz. níže)
 • Odhad standardního jednotkového nákladu a vyrobeného množství
 • Zjištění skutečných nákladů a vyrobeného množství
 • Odchylková analýza, v rámci které jsou standardní náklady porovnávány s náklady skutečnými
 • Analýza významných odchylek a příprava reportu pro management
 • Přijetí nápravných opatření

 

Standardní náklad

 

Standardní náklad je předem stanovená cena přímého materiálu, přímých mzdových nákladů a výrobní režie vyjádřená ve formě jednotkových nákladů.

Standardní náklady by měly revidovány tehdy, pokud se změní podmínky, za kterých byly stanoveny a/nebo jsou odchylky standardních nákladů od skutečných nákladů významné.

 

Stanovení standardních nákladů

 

Kalkulace standardních nákladů vychází z průměru nákladů za posledních pár měsíců či let. Nicméně je nutné vzít v úvahu i všechny ostatní faktory, které mají na náklady vliv.

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardních materiálových nákladů

 

 • Jednotková cena (náklady) materiálu
 • Nákupní podmínky – nejen ceny dohodnuté se stávajícími dodavateli, ale také výsledky probíhajících / očekávaných cenových jednání s existujícími i novými dodavateli
 • Očekávané změny cen na trhu surovin
 • Požadované změny v kvalitě surovin – suroviny vyšší kvality jsou dražší
 • Očekávané změny ve způsobu dopravy surovin (např. interně vs. dodavatelsky)
 • Stáří budov a zařízení – zastaralý majetek může být příčinou vzniku vyšších ztrát (které zvyšují jednotkovou cenu)
 • Očekávaná inflace
 • Pro stanovení ceny obvykle bývá důležité i plánované množství materiálu - např. možnost získat slevu za nákup ve velkém
 • Množství materiálu spotřebované na kalkulační jednici

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardních mzdových nákladů

 

 • Cena za hodinu práce
 • Stávající mzdy a platy a jejich očekávané navýšení
 • Očekávané změny na trhu práce
 • Očekávané změny ve výši (sazbě) sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem
 • Očekávaná inflace
 • Odpracované hodiny (tedy normohodiny) nezbytné k výrobě jednotky výrobku
 • Plánovaný objem produkce
 • Předpokládaná efektivita práce (např. efekt učící křivky)
 • Očekávaná automatizace, která může snížit počet odpracovaných hodin
 • Doba nečinnosti (například v důsledku poruch strojů nebo nedostatku objednávek od zákazníků)

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardní výrobní režie

 • Nákupní podmínky a očekávané změny na trhu těchto nákladů
 • Očekávaná inflace
 • Plánovaný objem výroby (včetně očekávaných normálních ztrát - např. přirozeného úbytku)

rozvrhová základna se získá vydělením plánované výrobní režie objemem výroby či jinou úrovní aktivity

 

Typy standardů (norem) používaných při tvorbě standardních nákladů

 

Ideální standard 

 • Ideální standard předpokládá, že nastanou všechny možné příznivé podmínky (nízké ceny pro vstupy, minimum nových konkurentů atd.) a naopak nenastanou žádné nepříznivé (žádné ztráty, neefektivita či nevyužitý čas).
 • Ideální standard je možný dosáhnout pouze teoreticky, prakticky nikoliv. Z toho vyplývá, že odchylky od skutečných nákladů budou téměř vždy negativní, což může být velmi demotivující (zaměstnanci mohou uvažovat takto "proč bychom se měli snažit, když výsledek bude i tak negativní").
 • Proto není použití tohoto standardu příliš praktické.

 

Dosažitelný standard 

 • Standard je nastaven tak, aby byl realistický a dosažitelný; přiměřeně zohledňuje možné ztráty či neefektivnosti.
 • Tento standard je používaný nejčastěji a je nejlepší pro motivaci zaměstnanců.

 

Běžný (současný) standard 

 • Běžný standard vychází z existujících pracovních podmínek
 • a jako takový nemotivuje zaměstnance k lepším výkonům.

 

Základní standard 

 • Základní standard je stanoven jako průměr za delší časové období.
 • Odráží tak trend a v průběhu se příliš času nemění.
 • To může mít opět negativní dopad na motivaci zaměstnanců.

 

Výhody metody kalkulace standardních nákladů

 

 • Usnadňuje plánování a kontrolu nákladů
 • Je-li systém standardních nákladů spojený s hodnocením zaměstnanců, může pomoci zvýšit motivaci zaměstnanců (nicméně samozřejmě pouze v případě, jsou-li použity rozumné standardy)

 

 Nevýhody metody standardních nákladů

 

 • Implementace standardních nákladů i jejich údržba může být časově náročná a nákladná
 • Existuje řada případů, kdy kalkulace standardních nákladů nedává velký smysl:
  • V odvětvích s rychlými změnami, neboť standardy rychle zastarávají.
  • Výrobní proces je vysoce automatizovaný – takže ztráty nejsou tak vysoké a není mnoho možností jak ovlivnit mzdové náklady (to je oblast, kde je použití standardních nákladů nejužitečnější).
  • Vyráběné produkty nejsou alespoň trochu standardizovány.
  • Kontrakty, kde je cena stanovena přirážkou (tzv. cost-plus contracts).  Zákazníci jsou tak povinni uhradit vynaložené náklady plus odsouhlasenou přirážku, takže je nutné v každém případě vycházet z nákladů skutečných. Náklady sice uhradí zákazník, nicméně nižší náklady (dosažené jejich efektivním řízením např. metodou standardních nákladů) znamenají pro zákazníka nižší cenu, pro organizaci tedy vyšší konkurenceschopnost.Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině