Účtování "nákladů" při vlastní výrobě zásob

Poslední aktualizace dne: 03.04.2017

Náklady jsou obvykle účtovány na vrub nákladových účtů a zobrazí se ve sledovaném roce ve Výkazu zisku a ztráty. Nicméně při výrobě zásob vlastní výroby (příp. dlouhodobého majetku) některé náklady vstupují do jejich ocenění. Tyto „náklady“ tak jsou nejprve součástí různých forem zásob (materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky), tedy rozvahy. Skutečným nákladem, který se zobrazí ve Výkazu zisku a ztráty, se stávají až v momentě prodeje těchto zásob.

 

A které náklady vstupují do ocenění zásob vlastní výroby a které se účtují a zůstávají na nákladových účtech? Ve většině účetních systémů je tomu následovně:

Konkrétní postup ve finančním účetnictví záleží na používaném účetním systému/standardu (IFRS, US GAAP, české účetnictví…).

 

„Český“ Zákon o účetnictví (ZoÚ) v § 25 odst. 5 stanovuje obsah tzv. vlastních nákladů, kterými se oceňují zásoby (případně i jiný majetek vyjma pohledávek) vytvořené vlastní činností. Uvádí zde, že DO OCENĚNÍ ZÁSOB mohou vstoupit PŘÍMÉ NÁKLADY, popřípadě i PŘIŘADITELNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VÝROBĚ.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 49 odst. 5 dále stanovuje, že vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. (§ 49 odst. 5 Vyhl.)

 

Způsob ocenění zásob vlastní výroby by každý podnik měl mít popsaný ve vnitropodnikové směrnici.

 

Podle IAS 2 jsou zásoby oceňovány následovně.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace