Účtování opravných položek

Poslední aktualizace dne: 16.05.2017

O tvorbě či navýšení opravných položek se účtuje na vrub nákladů a ve prospěch rozvahového účtu opravných položek pro příslušný druh majetku. Jejich rozpuštění či snížení se účtuje opačnými zápisy, tedy nikoliv do výnosů. Opravné položky tak představují jednu z výjimek ze zásady zákazu vzájemného zúčtování.

Obecně o opravných položkách pojednává článek Opravné položky.

 

Schéma účtování 

 

POUŽÍVANÉ NÁKLADOVÉ ÚČTY

558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti – v případě, že souvztažný nákladový účet spadá do provozní činnosti a JDE o opravnou položku vytvářenou z požadavků právních předpisů (hlavně Zákona o rezervách)

559 - Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti – v případě, že souvztažný nákladový účet spadá do provozní činnosti a NEJDE o opravnou položku vytvářenou z požadavků právních předpisů

579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti – v případě, že souvztažný nákladový účet spadá do finanční činnosti

 

POUŽÍVANÉ ROZVAHOVÉ ÚČTY ZÁLEŽÍ NA DRUHU MAJETKU

09x - Opravné položky k dlouhodobému majetku – konkrétní syntetický účet dle druhu dlouhodobého majetku

19x - Opravné položky k zásobám – konkrétní syntetický účet dle druhu zásob

291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

391 - Opravná položka k pohledávkám

 

Způsobem účtování opravných položek u různých druhů majetku se zabývá zejména účetní standard č.005 Opravné položky.

 

TVORBA, INVENTARIZACE A ZRUŠENÍ

Opravné položky se podle Vyhlášky 500/2002 Sb. vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku nebo kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách. Vytvářejí se jen v případech, kdy snížení ocenění majetku není trvalého charakteru nebo není vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou. (odst. 1-2 § 55 Vyhl)

Při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost výše opravné položky, opravná položka se zruší/sníží. (odst. 1-3 § 55 Vyhl)

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. (odst. 4 § 55 Vyhl)

Zůstatky opravných položek se převádějí do dalšího období.

 

DAŇOVÁ UZNATELNOST


Daňově uznatelné jsou pouze opravné položky tvořené ze zákona, tedy hlavně Zákona o rezervách.  Jde o tzv. zákonné opravné položky, kterými jsou pouze o některé opravné položky k pohledávkám. 

Ostatní opravné položky (tzv. účetní opravné položky) jsou při tvorbě daňově neuznatelným nákladem a při rozpuštění představují položku, o kterou lze snížit základ daně. Protože představují přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou majetku/závazků, jsou zdrojem pro účtování o odložené dani, konkrétně vedou k odložené daňové pohledávce.

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zkráceném rozsahu, musí vytvářet pouze „zákonné“ opravné položky. (odst. 3a § 2 Vyhl)

 

VYKÁZÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK V ÚČETNÍCH VÝKAZECH

 

V rozvaze se opravné položky nachází:

  • v běžném účetním období - společně s odpisy ve sloupci korekce u konkrétní majetkové položky, netto hodnoty majetku jsou tedy uvedeny po jejich odečtení
  • v minulém účetním období (zobrazeném pro srovnatelnost) – uvádí se pouze netto hodnoty, tedy po hodnoty majetku po odečtení opravných položek (a odpisů)

 

V příloze účetní závěrky je potřeba v souvislosti s opravnými položkami uvést:

  • informaci o zásadách a metodách a odchylkách od nich včetně vlivu na majetek, finanční situaci a výsledek hospodaření (odst 1 § 39 Vyhl)
  • velké, střední a auditované malé a mikro účetní jednotky také výši opravných položek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období (odst 1 § 39a Vyhl)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace