Účtování rezerv a jejich vykazování v účetních výkazech

Poslední aktualizace dne: 03.03.2017

Zákonné i ostatní rezervy jsou účtovány obdobně. Co se liší je „jen“ jejich daňová uznatelnost.

Obecně o rezervách a jejich typech zde.

 

ÚČTOVÁNÍ REZERV

 • Rezervy jsou účtovány na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů. (§ 57 odst 1 Vyhl)
 • Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. (§ 57 odst 3 Vyhl)
 • Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek. (§ 57 odst 4 Vyhl)
 • Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. (§ 57 odst 5 Vyhl) U zákonných rezerv i před podáním daňového přiznání.
 • Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. (§ 26 odst 3 ZoÚ)

Účetní jednotka by měla:

 • mít ve vnitřním předpisu stanoveno, jaké rezervy vytváří, pro každou jednotlivou rezervu dále způsob, jakým jsou vytvářeny a používány. (bod 3.3. v ČÚS č.004)
 • vést jednotlivé rezervy na samostatných analytických účtech (bod 4.3. v ČÚS č.004)

 

 

Účetní předpisy:

Účty nákladů pro rezervy mohou být následující:

 • 552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů – ty rezervy, jejichž tvorba vyplývá ze zákona (většinou Zákon o rezervách) – tzv. zákonné rezervy
 • 599 - Rezerva na daň z příjmů, pokud se týkají rezervy na daň z příjmů
 • 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
 • 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv

 

Účty 45x (pasiva) mohou být následující:

 

VYKÁZÁNÍ REZERV V ROZVAZE

Rezervy jsou součástí pasiv, cizích zdrojů a jsou v položce "B. Rezervy" uváděny v následujícím členění:

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2. Rezerva na daň z příjmů

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.4. Ostatní rezervy

 

VYKÁZÁNÍ REZERV VE VÝSLEDOVCE

Rezervy jsou ve Výkazu zisku a ztráty v druhovém členění součástí:

 • Ostatních provozních nákladů, konkrétně položky „F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období“, kde jsou vykazovány rezervy, které jsou účtovány na účtech účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období (§ 27 Vyhl)
 • Finančního výsledku hospodaření, konkrétně položky „I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti“ - ty, které jsou účtovány na účtech účtové skupiny 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti (§ 31 Vyhl)
 • Rezerva na daň z příjmu v položce L.1. Daň z příjmů splatná

Ve Výkazu zisku a ztráty v účelovém členění:

 • „provozní rezervy“ -  položka F.5. Jiné provozní náklady
 • „finanční rezervy“ jsou vykázány samostatně v položce I. Úpravy hodnot a rezerv ve finanční oblasti
 • rezerva na daň z příjmu v položce J.1. Daň z příjmů splatná

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace