Výkaz zisku a ztráty

Poslední aktualizace dne: 10.01.2017

Výkaz zisku a ztráty je společně s rozvahou (příp. s Přehledem o peněžních tocích a Přehledem o změnách vlastního kapitálu) jedním z účetních výkazů, který se sestavuje v rámci účetní závěrky a slouží k posouzení hospodaření podniku během sledovaného období.

 

Výkaz zisku a ztráty bývá také lidově nazýván jako „výsledovka“.

 

Výkaz zisku a ztráty za určité období podává přehled o pohybu:

  • nákladů: vstupy vynaložené za účelem dosažení výnosů – např. spotřeba materiálu při výrobě, mzdové náklady či daně
  • výnosů: přínosy z ekonomických aktivit firmy, například tržby
  • výsledku hospodaření (zisk/ztráta) jakožto rozdílu výnosů a nákladů

 

Zjednodušené schéma výkazu zisku a ztráty:

 

 

Pozor, zisk/ztráta se většinou nerovná přírůstku/úbytku peněz. O tom vypovídá Přehled o peněžních tocích. Více o tomto rozdílu najdete v našem článku Rozdíl mezi ziskem a cash-flow.

 

 

Účetní jednotka může při sestavení výkazu zisku a ztráty volit mezi dvěma formami:

  • druhové členění – člení provozní náklady/výnosy podle druhu a je tak pro sestavení jednodušší (např. spotřeba materiálu, služby, mzdové náklady aj.). Uvádí jej Příloha č.2 Vyhl.
  • účelové členění – provozní náklady/ výnosy jsou členěny podle toho, za jakým účelem byly vynaloženy/dosaženy (např. náklady prodeje, odbytové náklady, správní náklady aj.). Účelové členění je mnohem náročnější na zpracování, nicméně má velkou vypovídací schopnost. Uvádí jej Příloha č.3 Vyhl.

 

Výkaz zisku a ztráty může být sestaven v plném nebo zkráceném rozsahu:

 

 

 

Uspořádání, označování a obsah položek výkazu zisku a ztráty použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v účetním období následujícím. Výjimkou je změna vyvolaná změnou předmětu podnikání či z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. Informaci o takové změně včetně odůvodnění musí být uvedena v příloze účetní závěrky. (odst.4, § 7 ZoÚ)

 

Kromě výkazu zisku a ztráty pro jednotlivou entitu (podnik) se pro podniky ve skupině sestavuje i tzv. konsolidovaný výkaz zisku a ztrátyPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace