Anglicky
Česky
Poznámka
analyse
analyzovat; rozebrat
analysis
analýza
bad debt
nedobytná pohledávka; nedobytný dluh
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
cash
hotovost; hotové peníze; nechat si proplatit
currency
měna
current assets
oběžná aktiva
discount factor
diskontní faktor


doubtful debt; doubtful receivable
pochybná pohledávka (zatím ještě ne nedobytná)
equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
financial statement
finanční výkaz
impairment loss
ztráta ze snížení hodnoty (účetní pojem; ztráta vzniká např. v důsledku poklesu tržní hodnoty aktiva)
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).
inventories; stock
zásoby
Inventories je oficiálnější termín než stock; používá se v IFRS. Stock může znamenat též akcie či cenné papíry.


liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva
market interest rate
tržní úroková sazba
market value; market price
tržní cena (způsob ocenění); tržní hodnota
methodology
metodika; metodologie
net; offset; compensate
vykompenzovat (opačným vlivem); vyrovnat (např. pohledávky a závazky vůči stejnému subjektu)
e.g. offset assets and liabilities or income and expenses
non-current assets; fixed assets
stálá aktiva; neoběžná aktiva
Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
property
nemovitost; realita; vlastnictví
provision for receivables
rezerva k pohledávkám


recoverable debt/ receivable
vymahatelná /dobytná pohledávka/ pohledávka
revenues
tržby (obecně; ne v kontextu slova obrat či objem prodeje)
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Tržby je možné též vyjádřit slovy sales - tento výraz je ale více v kontextu obratu z prodeje; či turnover - víceméně vyjadřuje obrat; obrátkovost.
sales
obrat z prodeje; tržby; objem prodeje; výprodej
income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy); revenues (tržby) jsou nadřazeným pojmem k slovu sales (obrat z prodeje); sales je na rozdíl od revenues používáno i pro objem prodeje; obdobou je turnover - víceméně ale vyjadřuje obrat; obrátkovost obecně (tedy nejen v kontextu prodejů)
statement of profit and loss; profit and loss statement; income statement
trade payable
obchodní závazek
trade receivable
obchodní pohledávka
transaction; transactions
transakce
write off
odepsat (např. zejména pohledávku)

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace