Anglicky
Česky
Poznámka
analyse
analyzovat; rozebrat
analysis
analýza
analyst
analytik
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
benchmarking
srovnávání ; porovnávání (obvykle výkonnostní)
borrowing facility; credit restrictions; credit facility; loan facility
úvěrový rámec
break-even point
bod zvratu; bod zlomu; zlomový bod pro ziskovost
capital structure
kapitálová struktura
case study
případová studie


cash
hotovost; hotové peníze; nechat si proplatit
commitment; obligation; incumbency
závazek; povinnost
compare; reconcile; match
porovnat; srovnat
comparison; reconciliation; matching
porovnání; srovnání
contractual commitment/obligation
smluvní závazek; smluvní povinnost; příslib vyplývající se smlouvy
crisis scenario
krizový scénář
currency
měna
currency appreciation
zhodnocení (apreciace) měny


currency depreciation
znehodnocení/depreciace měny
currency option; exchange (rate) option
měnová opce; opce na devizy
currency swap; exchange (rate) swap
měnový swap; swap na devizy
data gathering; data collection
sběr dat/údajů; shromažďování dat/údajů
debt
dluh; závazek; dluhový
decision-making
rozhodování; rozhodovací
discount factor
diskontní faktor
dividend
dividenda


equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)
equity structure
struktura vlastního kapitálu
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
financial derivatives
finanční deriváty
financial effect; financial impact; financial result
finanční efekt; finanční dopad
financial statement
finanční výkaz
hedging instrument
zajišťovací nástroj
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).


indebtedness; gearing
zadlužení; zadluženost
indicator; sign
indikátor (např. indikátor zhoršení finanční situace); ukazatel
industry average
odvětvový průměr; průměr v odvětví
inflation
inflace
installment; instalment; repayment; down payment; advance payment; payment in advance
splátka
repayment = obecně splátka; installment = každá jednotlivá splátka prováděná v pravidelných intervalech; down payment = akontace či záloha složená většinou již při podpisu smlouvy; advance payment (payment in advance) = obecně platba předem
insurance company
pojišťovna
interest
úrok
interest free loan
bezúročný úvěr; bezúročná půjčka
interest rate
úroková míra; úroková sazba
intermediary; agent
prostředník; zprostředkovatel; zprostředkovatelský; mezičlánek


liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva
margin
Marže (margin) je % marže na tržbách. Pozor; ale mark-up (přirážka) je % marže na nákladech!
mark-up
přirážka
marže (margin) je % marže na tržbách; kdežto mark-up (přirážka) je % marže na nákladech
market interest rate
tržní úroková sazba
maturity date; due date
datum splatnosti
maturity; due date
splatnost
methodology
metodika; metodologie
milestone
milník; předěl; mezník


non-current assets; fixed assets
stálá aktiva; neoběžná aktiva
overvaluation
přecenění (nadměrné ocenění)
predict; anticipate; forecast
předpovědět; předpovídat
price fluctuation; fluctuation in value
výkyv/ kolísání / fluktuace ceny
probability analysis; analysis of probability
analýza pravděpodobnosti; pravděpodobnostní analýza
Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
profitability
ziskovost; rentabilita
property
nemovitost; realita; vlastnictví
rate of return
míra návratnosti; rychlost návratnosti


revenues
tržby (obecně; ne v kontextu slova obrat či objem prodeje)
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Tržby je možné též vyjádřit slovy sales - tento výraz je ale více v kontextu obratu z prodeje; či turnover - víceméně vyjadřuje obrat; obrátkovost.
reward
odměna (slovo často používáno v kontextu "vypsaná odměna"); odměnit
risk estimate/ assessment/ evaluation
odhad rizika
risk free rate
bezriziková sazba; bezriziková míra
risk; hazard; danger; jeopardy; threat
riziko; nebezpečí
"Mezi termíny hazard/risk/jeopardy/danger/samozřejmě nějaké nepatrné rozlišení je. Hazard = něco co způsobuje riziko/nebezpečí a též lze přeložit jako ""náhoda""; risk = určitá pravděpodobnost; že se nebezpečí materializuje; jeopardy se příliš nepoužívá a je často spojeno s ohrožením života; danger = obecně nebezpečí."
sales
obrat z prodeje; tržby; objem prodeje; výprodej
income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy); revenues (tržby) jsou nadřazeným pojmem k slovu sales (obrat z prodeje); sales je na rozdíl od revenues používáno i pro objem prodeje; obdobou je turnover - víceméně ale vyjadřuje obrat; obrátkovost obecně (tedy nejen v kontextu prodejů)
scenario
scénář; možný vývoj
simulation
simulace; napodobení
speculation
spekulace


spot rate
spotový kurz; bodový kurz
statement of cash-flow; cash-flow statement
time value of money
trade-off between risk and return
kompromis mezi rizikem a ziskem
transaction costs/expenses
transakční náklady
transaction; transactions
transakce
variance; deviation; difference
odchylka ; rozdíl
venture capital
rizikový kapitál (ve smyslu investice do podniku s velkým potenciálem růstu)
volatility
proměnlivost; velká proměnlivost; nestálost


yield
výnos; vynášet; výtěžek; plodit

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace