Anglicky
Česky
Poznámka
analyse
analyzovat; rozebrat
analysis
analýza
balance
balance; zůstatek; saldo
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
Budget = rozpočet je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Nejde o synonymum ke slovu "forecast" = prognóza = kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
buffer inventory
"rezerva (polštář) v zásobách (termín často hovorově využíván při plánování)
case study
případová studie
cash
hotovost; hotové peníze; nechat si proplatit
cash flow
peněžní tok; cash flow


compare; reconcile; match
porovnat; srovnat
comparison; reconciliation; matching
porovnání; srovnání
cumulative effect
kumulativní efekt
currency
měna
current assets
oběžná aktiva
data gathering; data collection
sběr dat/údajů; shromažďování dat/údajů
debt
dluh; závazek; dluhový
discount factor
diskontní faktor


equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)
estimate; assess
odhad; odhadnout (většinou nějakou hodnotu); propočet
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
financial effect; financial impact; financial result
finanční efekt; finanční dopad
financial statement
finanční výkaz
Budget je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Prognóza je kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
gross profit; profit before tax
hrubý zisk; zisk před zdaněním


high-level estimate
odhad udělaný na vysoké úrovni (vedení)
immaterial
nemateriální; nedůležitý
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).
indicator; sign
indikátor (např. indikátor zhoršení finanční situace); ukazatel
inflation
inflace
interest
úrok
inventories; stock
zásoby
Inventories je oficiálnější termín než stock; používá se v IFRS. Stock může znamenat též akcie či cenné papíry.
investigate the cause of variance
vyšetřit příčinu ochylky
liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva


margin
Marže (margin) je % marže na tržbách. Pozor; ale mark-up (přirážka) je % marže na nákladech!
mark-up
přirážka
marže (margin) je % marže na tržbách; kdežto mark-up (přirážka) je % marže na nákladech
market interest rate
tržní úroková sazba
materiality
materialita
non-current assets; fixed assets
stálá aktiva; neoběžná aktiva
off-balance sheet
podrozvaha
overvaluation
přecenění (nadměrné ocenění)
predict; anticipate; forecast
předpovědět; předpovídat
price sensitivity
citlivost na cenu
probability analysis; analysis of probability
analýza pravděpodobnosti; pravděpodobnostní analýza


Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
property
nemovitost; realita; vlastnictví
revenues
tržby (obecně; ne v kontextu slova obrat či objem prodeje)
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Tržby je možné též vyjádřit slovy sales - tento výraz je ale více v kontextu obratu z prodeje; či turnover - víceméně vyjadřuje obrat; obrátkovost.
risk free rate
bezriziková sazba; bezriziková míra
rough estimate/ assessment
hrubý odhad
sales
obrat z prodeje; tržby; objem prodeje; výprodej
income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy); revenues (tržby) jsou nadřazeným pojmem k slovu sales (obrat z prodeje); sales je na rozdíl od revenues používáno i pro objem prodeje; obdobou je turnover - víceméně ale vyjadřuje obrat; obrátkovost obecně (tedy nejen v kontextu prodejů)
scenario
scénář; možný vývoj


simulation
simulace; napodobení
statement of cash-flow; cash-flow statement
statement of profit and loss; profit and loss statement; income statement
time value of money
trade payable
obchodní závazek
trade receivable
obchodní pohledávka
transaction costs/expenses
transakční náklady
variance; deviation; difference
odchylka ; rozdíl
working capital
pracovní kapitál


yield
výnos; vynášet; výtěžek; plodit

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace