Anglicky
Česky
Poznámka
(credit) rating agency
ratingová agentura
accident insurance
úrazové pojištění
aged receivables analysis
věková analýza pohledávek
allowance/provision for doubtful debts
rezerva na pochybné pohledávky
amount due from customers; amount owed by customers
dlužná částka od zákazníků
analyse
analyzovat; rozebrat
analysis
analýza
analyst
analytik
asset management
řízení aktiv; správa aktiv


authorisation; authorization
oprávnění; schválení; autorizace
bad debt
nedobytná pohledávka; nedobytný dluh
balance
balance; zůstatek; saldo
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
benchmarking
srovnávání ; porovnávání (obvykle výkonnostní)
borrowing facility; credit restrictions; credit facility; loan facility
úvěrový rámec
break-even point
bod zvratu; bod zlomu; zlomový bod pro ziskovost
breakdown; breakup
rozpad; rozbor; rozpis; analýza
Budget = rozpočet je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Nejde o synonymum ke slovu "forecast" = prognóza = kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
buffer inventory
"rezerva (polštář) v zásobách (termín často hovorově využíván při plánování)


capital structure
kapitálová struktura
case study
případová studie
cash
hotovost; hotové peníze; nechat si proplatit
cash flow
peněžní tok; cash flow
categorize
kategorizovat; zařadit do kategorií; roztřídit; zařadit
commitment; obligation; incumbency
závazek; povinnost
compare; reconcile; match
porovnat; srovnat
comparison; reconciliation; matching
porovnání; srovnání
contingency
nepředvídaná událost; eventualita; možnost; kontingence
contingency plan
pohotovostní plán; nouzový plán; náhradní plán


contingent asset
podmíněné aktivum (termín z IAS 37); případné aktivum
contingent liability
podmíněný závazek (termín z IAS 37); případný závazek
contractual commitment/obligation
smluvní závazek; smluvní povinnost; příslib vyplývající se smlouvy
covered by insurance
krytý pojištěním
creative accounting
kreativní účetnictví
credit insurance
pojištění úvěru
credit rating
úvěrový/kreditní rating; odhad úvěruschopnosti
credit risk
úvěrové riziko; kreditní riziko


creditworthiness
bonita; úvěruschopnost
crisis scenario
krizový scénář
cumulative effect
kumulativní efekt
currency
měna
currency appreciation
zhodnocení (apreciace) měny
currency depreciation
znehodnocení/depreciace měny
currency option; exchange (rate) option
měnová opce; opce na devizy
currency swap; exchange (rate) swap
měnový swap; swap na devizy
current assets
oběžná aktiva
data gathering; data collection
sběr dat/údajů; shromažďování dat/údajů


days past due; days after maturity
dny po splatnosti
debt
dluh; závazek; dluhový
decision-making
rozhodování; rozhodovací
default
nezaplacení včas; promeškání; prodlení dlužníka; nedodržení; neplnění závazku
detriment
škoda; újma
devaluation
devalvace; znehodnocení měny
disaster
katastrofa; pohroma; neštěstí
discount factor
diskontní faktor


diversify
diverzifikovat; rozšířit škálu
diversify risk
diverzifikovat riziko; rozložit riziko
dividend
dividenda
doubtful debt; doubtful receivable
pochybná pohledávka (zatím ještě ne nedobytná)
economic life; economic lifetime
ekonomická životnost
equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)
equity structure
struktura vlastního kapitálu
estimate; assess
odhad; odhadnout (většinou nějakou hodnotu); propočet
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.


expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
exposure to risk; risk exposure
riziková expozice; vystavení se riziku
factoring
faktoring
financial analysis
finanční analýza
financial derivatives
finanční deriváty
financial effect; financial impact; financial result
finanční efekt; finanční dopad
financial statement
finanční výkaz
fiscal policy
fiskální politika
Budget je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Prognóza je kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
foreign exchange difference
kurzový rozdíl


gross profit; profit before tax
hrubý zisk; zisk před zdaněním
hedging instrument
zajišťovací nástroj
high-level estimate
odhad udělaný na vysoké úrovni (vedení)
immaterial
nemateriální; nedůležitý
impairment loss
ztráta ze snížení hodnoty (účetní pojem; ztráta vzniká např. v důsledku poklesu tržní hodnoty aktiva)
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).
indebtedness; gearing
zadlužení; zadluženost
indicator; sign
indikátor (např. indikátor zhoršení finanční situace); ukazatel
industry average
odvětvový průměr; průměr v odvětví


inflation
inflace
installment; instalment; repayment; down payment; advance payment; payment in advance
splátka
repayment = obecně splátka; installment = každá jednotlivá splátka prováděná v pravidelných intervalech; down payment = akontace či záloha složená většinou již při podpisu smlouvy; advance payment (payment in advance) = obecně platba předem
insurance claim
pojistný nárok
insurance company
pojišťovna
interest
úrok
interest free loan
bezúročný úvěr; bezúročná půjčka
interest rate
úroková míra; úroková sazba
interest rate swap
úrokový swap; výměna úrokových sazeb
intermediary; agent
prostředník; zprostředkovatel; zprostředkovatelský; mezičlánek


inventories write-down reversal
storno odpisu pohledávek
inventories; stock
zásoby
Inventories je oficiálnější termín než stock; používá se v IFRS. Stock může znamenat též akcie či cenné papíry.
investigate the cause of variance
vyšetřit příčinu ochylky
letter of credit
akreditiv
liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva
life insurance
životní pojištění
liquidity risk
likviditní riziko


low-risk stragegy
nízkoriziková strategie; strategie s nízkým rizikem
margin
Marže (margin) je % marže na tržbách. Pozor; ale mark-up (přirážka) je % marže na nákladech!
mark-up
přirážka
marže (margin) je % marže na tržbách; kdežto mark-up (přirážka) je % marže na nákladech
market interest rate
tržní úroková sazba
market risk
tržní riziko
market value; market price
tržní cena (způsob ocenění); tržní hodnota
match maturity of assets and liabilities
vyrovnávat splatnost aktiv a závazků; držet soulad mezi splatností aktiv a závazků
materiality
materialita
maturity analysis
analýza splatnosti
maturity date; due date
datum splatnosti


maturity; due date
splatnost
methodology
metodika; metodologie
milestone
milník; předěl; mezník
mismatch in maturity of assets and liabilities
nesoulad ve splatnosti aktiv a závazků
mitigate threats
zmírnit hrozby
monetary policy
monetární politika; měnová politika; ; daňová politika
net profit; profit after tax
čistý zisk; zisk po zdanění
net; offset; compensate
vykompenzovat (opačným vlivem); vyrovnat (např. pohledávky a závazky vůči stejnému subjektu)
e.g. offset assets and liabilities or income and expenses
non-current assets; fixed assets
stálá aktiva; neoběžná aktiva
off-balance sheet
podrozvaha


operational risk
provozní riziko
outstanding balance; balance due; unpaid balance; unsettled balance
nesplacená balance; nezaplacená balance; nesplacený zůstatek
overvaluation
přecenění (nadměrné ocenění)
pledge
zástava; slib; záruka; závazek; přislíbit
predict; anticipate; forecast
předpovědět; předpovídat
price fluctuation; fluctuation in value
výkyv/ kolísání / fluktuace ceny
price sensitivity
citlivost na cenu
probability analysis; analysis of probability
analýza pravděpodobnosti; pravděpodobnostní analýza
profit smoothing
uhlazení zisku (aby se líbil); vyrovnávání zisku


Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
profitability
ziskovost; rentabilita
property
nemovitost; realita; vlastnictví
provision for receivables
rezerva k pohledávkám
rate of return
míra návratnosti; rychlost návratnosti
receivables write-down reversal
storno odpisu zásob
recoverable debt/ receivable
vymahatelná /dobytná pohledávka/ pohledávka
revenues
tržby (obecně; ne v kontextu slova obrat či objem prodeje)
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Tržby je možné též vyjádřit slovy sales - tento výraz je ale více v kontextu obratu z prodeje; či turnover - víceméně vyjadřuje obrat; obrátkovost.
reversal of provisions; release of provisions; provisions reversal ; provisions release
storno rezerv; odúčtování rezerv; rozpuštění rezerv


reward
odměna (slovo často používáno v kontextu "vypsaná odměna"); odměnit
risk averse person
osoba; která nerada přijímá riziko; osoba neochotná riskovat
risk awareness
povědomí o riziku; uvědomění si rizika
risk estimate/ assessment/ evaluation
odhad rizika
risk free rate
bezriziková sazba; bezriziková míra
risk seeker
vyhledávač rizika; osoba vyhledávající riziko
risk sharing
sdílení rizik(a)
risk tolerance
tolerance rizik(a); riziková tolerance
risk; hazard; danger; jeopardy; threat
riziko; nebezpečí
"Mezi termíny hazard/risk/jeopardy/danger/samozřejmě nějaké nepatrné rozlišení je. Hazard = něco co způsobuje riziko/nebezpečí a též lze přeložit jako ""náhoda""; risk = určitá pravděpodobnost; že se nebezpečí materializuje; jeopardy se příliš nepoužívá a je často spojeno s ohrožením života; danger = obecně nebezpečí."
rough estimate/ assessment
hrubý odhad


sales
obrat z prodeje; tržby; objem prodeje; výprodej
income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy); revenues (tržby) jsou nadřazeným pojmem k slovu sales (obrat z prodeje); sales je na rozdíl od revenues používáno i pro objem prodeje; obdobou je turnover - víceméně ale vyjadřuje obrat; obrátkovost obecně (tedy nejen v kontextu prodejů)
scenario
scénář; možný vývoj
securitization
sekuritizace
segregation of duties/responsibilities
rozdělení povinností/zodpovědností
simulation
simulace; napodobení
speculation
spekulace
spot rate
spotový kurz; bodový kurz
statement of cash-flow; cash-flow statement


statement of profit and loss; profit and loss statement; income statement
strategic risk
strategické riziko
take remedial action
přijmout nápravná opatření; podniknout kroky k nápravě
third-party insurance
pojištění škod způsobených třetí osobě
time value of money
trade payable
obchodní závazek
trade receivable
obchodní pohledávka
trade-off between risk and return
kompromis mezi rizikem a ziskem
transaction costs/expenses
transakční náklady
transaction; transactions
transakce


underlying asset
podkladové aktivum
unsecured
nezajištěný; nekrytý; bez ručitele
unsystematic risk
variance; deviation; difference
odchylka ; rozdíl
venture capital
rizikový kapitál (ve smyslu investice do podniku s velkým potenciálem růstu)
vertical analysis
volatility
proměnlivost; velká proměnlivost; nestálost
weakness
slabá stránka; slabost
window-dressing
přikrášlování skutečnosti; úprava skutečnosti (používáno ve smyslu "maskování" výsledků tak, aby vypadaly lépe)"


working capital
pracovní kapitál
write off
odepsat (např. zejména pohledávku)
write-down of inventories; inventories write-down
odpis zásob
write-down of receivables; receivables write-down
odpis pohledávek
yield
výnos; vynášet; výtěžek; plodit

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace